Có 8 chuồng gà thịt, size 40x500, 42 arces đất. Vùng South Georgia. Trại mới vừa update xong. Mọi chi tiết xin liên lạc: 229-314-1970