Cần thợ bột, dip, & TCN, nNam/nữ (nữ biết wax càng tốt), bảo đảm income không dưới $1,000-$1,500, tip cash, không trừ supply. có chỗ ở, bao điện nước, wifi. Liên lạc Kimmi: 469-347-2830