Tiệm ở Boerne cần thợ nữ kn P/W, tcn, shellac, lương hơn $4,000/m +(hơn ăn chia), khu Mỹ trắng, tip cao, có chỗ ở. L/L: 808-989-2744