Tiệm đông khách, tip cao, khu du lịch Beaufort, SC. Bao chỗ ở cho thợ. Không rành nghề, không sao. Income ổn định. Xin gọi Duy: 626-416-8156 để biết thêm chi tiết và nói chuyện nhiều hơn. 626-416-8156