Phở Yes ở Manor cần gấp người phụ bếp nam /nữ, không cần kinh nghiệm. Liên lạc Quỳnh: 714-702-7146