Tiệm mới Grand Opening tại Irving, cần thợ nam/ nữ biết bột, acrylic, solar,P/W, dip, biết design, biết body massage càng tốt, bao lương từ $900 trở lên (tùy theo khà năng). Liên lạc: 469-879-7512

Cần thợ nails có kinh nghiệm dip và tay chân nước. Tiệm vùng Irving gần corner 635 và George Bush, mới, giá cao, chủ vui vẻ. L/L: 469-450-3273

Tiệm Irving khu sang cần thợ bột chân tay nước (Có thể làm thêm cuối tuần), du học sinh OK. Tiệm lớn, giờ giấc thoải mái, bao lương $800 trở lên, gọi đi làm liền. 469-618-5858

Tiệm đối diện Mall cần thợ nữ bột và tay chân nước kinh nghiệm, lương bảo đảm $900 trở lên. Xin liên lạc 972-255-6348 (w)