Cần bán 6 chuồng gà thịt ở nam GA. Trại mới income cao, full upgrade, có mobile home và đầy đủ equipment. Liên lạc Hoàng: 951-256-6468

Cần bán 6 chuồng gà thịt ở Nam GA, trại mới, income cao, full upgrade, có mobile home và đầy đủ equipment. Xin liên lạc Hoàng: 951-256-6468