Cần thợ biết làm bột, cho ăn chia 7/3, chủ dễ chịu. Tiệm khách đông. Đồng thời có phòng cho ở Free. Cần gấp. Xin liên lạc: 770-402-3542 Đon