Tiệm ở South Carolina. Bao lương $1,200/tuần. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Xin liên lạc: 843-245-5939

Cần thợ biết làm bột, làm lâu dài. Lương trên $1,400/tuần and up. Tiệm ở SC. Chỗ làm vui vẻ, có chỗ ở riêng sạch sẽ cho thợ ở xa. 803-534-5818