Cần sang tiệm nail vùng Alpharetta, giá cả thương lương. Xin liên lạc anh Huy: 678- 557-2875

Tiệm vùng Alpharetta, gần Avalon Mall cần thợ nails. Xin liên lạc anh Sơn: 770-751-6388 (W)

Cần thợ Nữ biết làm đủ thứ. Mùa hè: 4K trở lên, mùa đông: 3K trở lên. Khu Mỹ trắng, tip cao. Tiệm ở Alpharetta, exit 11, N400. LL: 404-433-1756