Cần sang tiệm ở vùng Poinciana, Kissimmee 34759, có 10 bàn, 8 ghế. Tiệm đang đông khách, khu Mỹ trắng, hoạt động rất tốt. Xin liên lạc Vân: 407-506-5475