Phở Nguyên vùng Pembroke Pine, FL. Cần người chạy bàn và phụ bếp. Không có kinh nghiệm sẽ được chỉ dẫn thêm, có kinh nghiệm càng tốt. Xin liên lạc: 817-501-0403