• Thursday - Oct, 1 2020- 15:35PM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Florida (40) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Pompano Beach (1) - đổi thành phố

Có 1 kết quả.

Nhà hàng Phở Lavie ở Pompano Beach, FL, cần người nấu bếp biết xào, ra phở, lương $15/ giờ. Và cũng cần waiter, waitress, lương $5,5/ giờ+ tips. XLL: 954-941-4155