Tiệm ở Fayetteville, GA. Đông khách cần thợ nail gấp. Khu vực khách sang, tip hậu. Income cao trên $4,000/tháng, không khí làm việc thoải mái, vui vẻ và không tranh đua. Xin liên lạc: 470-483-7068

Tiệm ở Fayetteville, GA cần thợ làm chân tay nước, GEL, SNS làm Full Time hoặc Part Time. Xin liên lạc : 678-462-4906