Tiệm vùng bell shopping center- Lincolnton, GA. Cách ATL 2 tiếng. Tiệm có 6 bàn, 6 ghế. Tiền rent $750. Income $15,000/tháng. XLL: 404-936-7300 (C)