Cho share phòng khu nhà mới, an ninh. Vùng Loganville, gần chợ VN. Xin vui lòng text: 404-368-9734 (Text only)