Cần thợ làm bột, chân tay nước, gel hoặc biết làm đủ thứ càng tốt. Tiệm ở Marietta, trong khu Kroger. Lương mùa đông $3,000/tháng trở lên, mùa hè $4,000/tháng trở lên. Nếu cần bao lương. Chủ vui vẻ, hoà đồng & thoải mái. Xin vui lòng liên lạc: 678-354-6331 (W)

Cần một người giữ 3 bé, có thể lái xe. Các bé đi học và ở trường đến 2:30pm. Lương $1,200/tháng and up. Có phòng riêng. Nhà ở Marietta. Xin liên lạc: 678-882-7537

Cần gấp thợ giỏi P&W, thợ chân tay nước & SNS. Rất an toàn làm việc mùa Covid. Tiệm trong khu Publix, Marietta, Mỹ trắng. Bao lương $4,000/tháng, good tip. 770-925-5911