Cần thợ TCN, bột hoặc everything, ăn chia tùy khả năng. Tiệm ở Miledgeville, khách Mỹ trắng, cách chợ HK 1h40’. Có chỗ cho thợ ở xa. 770-235-7907 (C)