Cần bán trại gà Tyson 8 chuồng gà thịt 40x500ft, ở vùng Southeast GA. Đầy đủ equipments và nhà ở. Vui lòng gọi Peter Lưu 770-354-5833