Cần thợ làm ở Indiana. Có kinh nghiệm làm bột và chân tay nước, bao lương $1400/ 6 ngày, bảo đảm trên lương bao, có chỗ ở. Xin liên lạc: 317-435-7027