Cần thợ làm ở Indiana. Có kinh nghiệm làm bột và chân tay nước, bao lương $1,300 - $1,400w/ 6 ngày, có chỗ ở. Xin liên lạc: 317-435-7027