Tiệm tại Abilene TX, cách Dallas 2 tiếng rưỡi cần thợ biết làm bột, , bao lương hay ăn chia. Liên lạc: 214-668-9977