Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (515) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Andrews (2) - đổi thành phố

Sang tiệm nail tại TX, khu sang 100% Mỹ trắng, giá cao,tip cao, 1,800sf, 12 ghế, 8 bàn, rent $1,700K, income tb. $45K, có bank statement chứng minh, 6 thợ. 702-337-5489

Sang tiệm nail tại TX, khu sang 100% Mỹ trắng, giá cao,tip cao, 1,800sf, 12 ghế, 8 bàn, rent $1,700K, income tb. $45K, có bank statement chứng minh, 6 thợ. 702-337-5489