Tiêm Sparkle Nail Spa tại Colleyville, good location. Tiệm đẹp khu Mỹ trắng. Vì thiếu người trông coi, cần sang GẤP. Cần thợ bột và tay chân nước. xin liên lạc Phương: 682-561-0637 817-905-8843 (C)

Khu Colleyville (gần Keller) cần thợ, làm 1 ngày hoặc 7 ngày, biết làm tay chân nước hoặc đủ thứ càng tốt. Liên lạc: 817-300-0950