Cần thợ nails biết nexgen, gel, wax và tay chân nước làm việc Forth Worth, khu Mỹ trắng, giá cao, lương hiện giờ $900 -$1,200/w. Tiệm khang trang, tip hậu. Cần thợ nails tại Carrollton. Chi tiết liên lạc 214-718-5341