• Monday - Apr, 19 2021- 22:32PM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 1 kết quả.

Cần thợ nữ có kinh nghiệm,bột biết wax. Tiệm cách Dallas 50' phía N.Denton, có nhà cho thợ ở. Lương $1,100 - $1,700/w, khu Mỹ trắng. Gọi đi làm liền. 469-556-2314