• Wednesday - Oct, 28 2020- 12:13PM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 1 kết quả.

Cần thợ nữ bột, tay chân nước, biết wax, tiệm cách Dallas 50' phía N.Denton, có nhà cho thợ ở. Bao lương $1,000/w, khu Mỹ trắng. Gọi đi làm liền. Liên lạc: 469-556-2314