Tiệm nails ở Greenville, Kaufman và Anna, cần gấp nhiều thợ nam/nữ có kinh nghiệm làm bột, dipping, gel, chân tay nước, wax, eyelash, FT/PT, bao lương $900-$1,000/w, khu Mỹ trắng, tip cao, chỗ làm vui vẻ. CẦN RECEIPTIONIST. liên lạc Yến: 469-939-3015