Nhà dư phòng cho share, nhà ở Haltom City, gần Watauga. L/L: 682-227-1055