Vì không người trông coi, bán gấp tiệm nails có 6 ghế, 6 bàn, p.wax, p.facial, rent $1600/m, khu Mỹ trắng, tip cao, giá $15K. L/L: 301-841-5495