• Monday - Apr, 19 2021- 22:52PM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 1 kết quả.

American Nail Bar Mansfield cần nhiều thợ nails kinh nghiệm dipping powder, gel, tay chân nước, solar, design, eyelash. Cần thợ nails gấp bao lương $900 - $1000/W (theo kinh nghiệm). Tiệm khu Mỹ trắng, tip cao. Liên lạc: 817-307-6554 Mai