Tiệm tại tp. Red Oak, cách Arlington, Grand Prairie 25', cần thợ chân tay nước, bao lương $800/w. Liên lạc Tuyết: 817-703-6533 (c)