• Monday - Apr, 19 2021- 21:10PM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 2 kết quả.

phở việt

CẦN WAITER, WAITRESS FULL-TIME / PART-TIME, BIẾT TIẾNG ANH. CẦN PHỤ BẾP LIÊN LẠC VINH: PHỞ VIỆT VIETNAMESE CUISINE 603 Louis Henna Blvd B 200, Round Rock, TX 78664 phone: 512-255-7800 Fax: 512-255-7802 open 7 days a week: 11am-9pm ( Dine in and take out) 310-938-4208

Tiệm ở Round Rock cần thợ bột và thợ biết làm đủ thứ hoặc tay chân nước, full-time/part-time, bao lương hơn ăn chia. Xin liên lạc: 512-767-2540