• Wednesday - Jan, 27 2021- 13:13PM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 1 kết quả.

Cần thợ nam/nữ bột, dip và tay chân nước, có kinh nghiệm, biết vẽ và eyelash càng tốt, làm FT/PT . Khu Mỹ trắng, vùng Sherman, lương bảo đảm $800-$1100 (tùy theo kn), không trừ tiền supply. Du học sinh OK. Nếu muốn có thể đi chung xe với chủ. CẦN RECEIPTIONIST GẤP! Liên lạc: 214-240-6684