• Monday - Apr, 19 2021- 22:08PM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 1 kết quả.

Cần gấp thợ Full/Parttime, khu mỹ trắng khách sang và dễ, income cao (sẽ bao lương nếu cần), tip cao từ 200$/tuần trở lên. Tiệm cách FortWorth 20p, Arlington 30p (thợ ở Arlington chủ sẽ trở đi cùng). 704-858-6666