• Wednesday - Oct, 28 2020- 11:07AM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 3 kết quả.

Tiệm nail ở Rockwall TX, khu Mỹ trằng, tip cao, cần thợ nails nữ biết bột, dip, thợ CTN, bao lương (trên ăn chia). Nhận thợ có kn muốn làm xuyên bang. L/lạc Thảo: 972-521-8888

Tiệm khu Trắng, khách lich sự, tip hậu, cần thợ FT&PT, môi trường làm việc vui vẻ, thứ Bảy có đồ ăn trưa! (504)439-5083

Cần Thợ Nails

Cần gấp thợ nails, manager và receptionist, bao lương $900-$1,200/w. Tiệm lớn khu sang, tip cao cho 3 location Richardson, Rockwall, Mesquite. Cần thợ Full time, part time, học sinh. Please text or call: 469-803-0425